| Humoralpathologisches Forschungslabor | AVFÖRINGSPROV

INFLAMMATIONSPARAMETRAR

E1 Undersökning av PMN-elastas i avföringen

PMN-elastas: PMN-elastas (PolyMorfoNukleär-elastas) är ett enzym som finns i granulan av segmentkärniga leukocyter. Dess fysiologiska funktion är den intracellullära nedbrytningen av fagocyterande material. När det gäller de granulocytära inflammationsreaktionerna i tarmkanalen frisätts PMN-elastas och är därmed möjlig att påvisa genom analytiska undersökningar.

PMN-elastas går normalt inte alls eller endast i ringa omfattning att påvisa i avföringen. Förhöjda PMN-elastas värden i avföringen tyder på mer eller mindre omfattande inflammatoriska processer i tarmen. Orsaken till detta kan bl. a vara enterocoliter av olika genes, Mb Crohn, ulcerös colit eller intestinal cancer.

Normalvärde: < 0,06µg/g Stuhl
Tecken på inflammationsprocess i tarmen med granulocytära inslag: > 0,06µg/g Stuhl

uppåt ▲

E2 Undersökning av alfa-1-antitrypsin i avföringen

Alfa-1-antitrypsin är ett protein som huvudsakligen syntetiseras i levern. Den fysiologiska funktionen hos denna ospecifika proteashämmare är regleringen av inflammationsreaktioner genom den ospecifika blockeringen av enzymerna som frisätts av leukocyterna och makrofagerna.

Inflammatoriska och degenerativa men också allergiska, enteropatiska och neoplastiska förändringar av tarmslemhinnan är förenat med en ökning av antalet proteiner från blod- och lymfbanan i tarmlumen. Detta sker mycket tidigare än en översvämning av celler (erytrocyter, leukocyter), vilket innebär att den kemiska undersökningen av blod i avföringen kan utfalla negativt.

Om misstanke på inflammatoriska tarmsjukdomar består rekommenderas en undersökning av plasmaprotein i avföringen. Känsligheten hos alfa-1-antitrypsin i avföringen som uttryck för en ockult tarmblödning är mycket högre än hemockulttestens.

Medan PMN-elastas (E1) och lysozym markörer anger inflammatoriska processer, tyder alfa-1-antitrypsin, albumin (E3) och transferrin på exsudativa processer. Denna skillnad möjliggör ett differentierat, terapeutiskt tillvägagångssätt.

Undersökningen av alfa-1-antitrypsin är kvantitativ.

Vid kroniska processer är det härigenom möjligt att göra en kontroll av behandlingsresultatet och en monitorering. Recidiv kan snabbt kännas igen och deras svårighetsgrad värderas.

I förbindelse med inflammationsreaktioner i tarmkanalen med en ökad genomsläpplighet i tarmslemhinnan ökas frisättningen av alfa-1-antitrypsin.

Normalvärde: < 0,27mg/g Stuhl
Tecken på inflammatorisk process i tarmen med ökad slemhinnepermeabilitet: > 0,27mg/g Stuhl

uppåt ▲

E3 Undersökning av humant serum albumin i avföringen

Humant serum albumin är med sina 50 – 60 % huvuddelen av proteinerna i serum. Deras funktion är transport av bestämda fettsyror och aminosyror, vitaminer, kalcium, spårämnen och nedbrytningen av toxiska produkter.

Serum albumin i avföringen är tecken på plasmaförlust i tarmlumen till följd av ökad permeabilitet som vid kroniskt-inflammatoriska tarmsjukdomar. Positivt fynd uppträder också vid kolorektala neoplasier och/eller ökad genomsläpplighet i tarmslemhinnan.

Normalvärde: < 9,0µg/g Stuhl
Tecken på blödningar i tarmlumen: > 9,0µg/g avföring

uppåt ▲

© Copyright 2007 Humoralpathologisches Forschungslabor